Cung Kim Ngưu

Kim Ngưu và Song Ngư

  Chòm sao Kim Ngưu Song Ngư Ngày sinh 20/04 – 20/05 19/02 – 20/03 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Linh hoạt Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Nguyên tố Đất Nước Thống trị bởi Sao Kim Sao Hải Vương Đất + Nước= Đất mềm …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu và Bảo Bình

Chòm sao Kim Ngưu Bảo Bình Ngày sinh 20/04 – 20/05 20/01 – 18/02 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Cố định Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Khí Thống trị bởi Sao Kim Sao Thiên Vương Đất + Gió= Bụi     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu và Xử Nữ

Chòm sao Kim Ngưu Xử Nữ Ngày sinh 20/04 – 20/05 22/12 – 19/01 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Thống lĩnh Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Nguyên tố Đất Đất thống trị bởi Sao Kim Sao thổ Đất + Đất= Đất cứng      Kim …

Xem Bài Viết

Kim ngưu và nhân mã

Chòm sao Kim Ngưu Nhân Mã Ngày sinh 20/04 – 20/05 23/11 – 21/12 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Linh hoạt Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Lửa Thống trị bởi Sao Kim Sao Mộc Đất + Lửa= Nham thạch     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu Và Bọ Cạp

Chòm sao Kim Ngưu Bọ Cạp Ngày sinh 20/04 – 20/05 24/10 – 22/11 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Nguyên tố Đất Nước Thống trị bởi Sao Kim Sao Diêm Vương Đất + Nước= Bùn     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu Và Thiên Bình

Chòm sao Kim Ngưu Thiên Bình Ngày sinh 20/04 – 20/05 23/09 – 23/10 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Thống lĩnh Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Khí Thống trị bởi Sao Kim Sao Kim Đất + Gió= Bụi     Kim Ngưu nam …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu Và Xử Nữ

Chòm sao Kim Ngưu Xử Nữ Ngày sinh 20/04 – 20/05 23/08 – 22/09 Tính chất Cố định Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Linh hoạt Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Nguyên tố Đất Đất Thống trị bởi Sao Kim Sao Thủy Đất + Đất= Đất cứng      Kim Ngưu …

Xem Bài Viết

Kim Ngưu Và Sư Tử

Chòm sao Kim Ngưu Sư Tử Ngày sinh 20/04 – 20/05 23/07 – 22/08 Tính chất Cố tính Nữ tính Tiêu cực Hướng nội Cố định Nam tính Tích cực Hướng ngoại Nguyên tố Đất Lửa Thống trị bởi Sao Kim Mặt trời Đất + Lửa= Nham thạch     Kim Ngưu …

Xem Bài Viết